We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Financiële bijdrage

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

Verplichte activiteiten per klas

Prijs

- Het aanbod van deze activiteiten kan variëren. De ouders worden
   tijdig ingelicht via schriftelijke schoolmededelingen.
  Tevens zal er rekening gehouden worden met de maximumfactuur.   

- zwemmen

- toneel of schouwburg 2x per jaar

- sportdag

- extra did/sport/cult activiteiten

- Turnkledij: T-shirt:

TOTAAL voor het schooljaar

 

 

 

€ 1,50 / zwembeurt

€ 5,00 / voorstelling

€ 5,00 / keer

€ 5,00 / keer

€ 10,00 / keer

Max € 95,00/jaar

Totaal voor het schooljaar:

Voor de kleuters: Max € 55,00 / jaar

Voor het lager: Max € 105,00 / Jaar

Uitstappen:

5de en 6de leerjaar: zee- en bosklassen

Schoolreis kleuter:

Schoolreis lager onderwijs:

 

Max € 100 / jaar

€ 5,00 / jaar

Max. € 40,-

 

 

 

Niet verplicht aanbod per klas

Prijs

Middagtoezicht

Drank

Tijdschrift

gratis

nvt

nvt

Wijze van betaling

Ouders krijgen 3 maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na afgifte.

We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Bij wie kan je terecht in verband met betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met het secretariaat. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.